Army Specialist (Hạ Sĩ) Quốc Bình Trần

Army Specialist Binh Tran

Hạ Sĩ Lục Quan

Died: on November 7, 2004

26, of Mission Viejo, California; assigned to the 181st Support Battalion, California Army National Guard, San Bernardino, California; died of injuries sustained in combat action in Bagdad, Iraq when an improvised explosive device detonated near his military vehicle as he was conducting convoy operations.

26 tuổi từ Mission Viejo, California; nhận công tác từ tiểu đoàn tiếp viện 181, đội phòng vệ quốc gia San Bernadino, California. Tử thương vì chất nổ gần chiến xa trong cuộc hành quân ở Bagdad.