Fallen Heroes

TSgt. Thanh “Gus” V. Nguyễn, USAF

Trung Sĩ Không Quân

 

LCpl. Alan Đinh Lâm, USMC

Binh Nhất Thủy Quân Lục Chiến

FH2_Alan Dinh Lam

 

LCpl. Andrew S. Đặng, USMC

Binh Nhất Thủy Quân Lục Chiến

SPC Quốc Bình “Bo” Trần, USA

Hạ Sĩ Nhất Bộ Binh

LCpl. Victor Ronald Huyền Lu, USMC

Binh Nhất Thủy Quân Lục Chiến

CPL Bình N. Lê, USMC

Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến

SFC Tùng M. Nguyễn, USA

Thượng Sĩ Nhất Bộ Binh

SPC Long N. Nguyễn, USA

Hạ Sĩ Nhất Bộ Binh

SPC Đan H. Nguyễn, USA

Hạ Sĩ Nhất Bộ Binh

SSGT Du Hải Trần, USA

Trung Sĩ Nhất Bộ Binh

PFC Tấn Q. Ngô, USA

Binh Nhất Bộ Binh

CPL Tevan L. Nguyễn, USMC

Hạ Sĩ Thủy Quân Lục Chiến