Marine Lance Cpl (Binh Nhất) Andrew S. Dang

Marine Lance Cpl Andrew S. Dang

Binh Nhất Thủy Quân Lục Chiến

Died: March 22, 2004

20, of Foster City, California; assigned to 1st Combat Engineer Battalion, 1st Marine Division, I Marine Expeditionary Force, Camp Pendleton, California; killed by hostile fire during combat operations in the Ar Ramadi, Iraq.

20 tuổi, từ Foster City, California; nhận công tác tại tiểu đoàn 1 các kỹ sư chiến đấu, sư đoàn 1 Thủy quân, lực lượng viễn chinh I của Thủy quân, trại Pendleton, California; tử trận tại Ar ramadi, Iraq.