Army Staff Sergeant (Hạ Sĩ Nhất) Du Hải Trần

Army Staff Sgt. Du Hai Tran

Hạ Sĩ Nhất Lục Quân

Died: June 20, 2008

30, of Reseda, California; assigned to the Fires Squadron, 2nd Stryker Cavalry Regiment, Vilseck, Germany; died of injuries sustained in combat operations in Balad Iraq; when an improvised explosive device detonated near his unit while on patrol.

30 tuổi, từ Reseda, California; nhận công tác tại trung đoàn kỵ binh 2 tại Vilseck, Đức; tữ thương trong khi hành quân vì một chất nổ không dự tính gần đơn vị.